مطالب توسط arazitco

ﻗﺎﺷﻖ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

Achaemenid Silver Spoon   امروزه قاشق جزیی از زندگی همه ما شده است. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘه شده ﻗﺎﺷﻖ ﻭ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿان ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻏﺬﺍ می‌خوردند، اما شواهد نشان می دهد، ما پیش از غرب و شرق، برای خوردن غذا از قاشق استفاده می‌کردیم. قاشق ایرانی است نه […]